Over SPOZ

Besturingsfilosofie

Met de komst van de wet Goed Onderwijs en de scheiding van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, heeft de Stichting Primair Onderwijs Zundert gekozen om zijn statuten en reglementen aan te passen.
Binnen onze stichting is de bestuursstructuur opgebouwd volgens model Raad van Toezicht en College van Bestuur. De Raad van Toezicht (RvT) ziet toe op het functioneren van het College van Bestuur (CvB). De Code Goed Bestuur (PO) vormt de leidraad voor het bestuurlijk handelen.

Wij realiseren ons dat (een) goed bestuur van groot belang is voor de eigen organisatie en dat (een) goed bestuur bijdraagt aan goed onderwijs voor ieder kind.

Bij de besturing van de organisatie gaan we uit van kernwaarden die van belang zijn voor de competenties en het gedrag van onze medewerkers:
 • Verbinding: zorgen voor actieve betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid
 • Inspiratie: motiverend om het beste uit zichzelf te halen
 • Vertrouwen: een relatie en acties waar vertrouwen uit spreekt
 • Ambitie: uitdaging om voortdurend te werken aan kwaliteitsverbetering
Onze besturingsfilosofie kenmerkt zich verder door:
 • Het geven van maximale ruimte voor professionele ontwikkeling
 • Het stimuleren van het onderscheidend vermogen tussen de verschillende scholen
 • Het focussen op onderwijskwaliteit
 • Solidariteit
 • Het maken van de verbinding op alle niveaus
 • SPOZ-trots worden, zijn en blijven.

College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de stichting en daartoe behorende scholen. Het College van Bestuur legt zich toe op beleidsbepaling en implementatie daarvan.

Het College van Bestuur van SPOZ bestaat uit een persoon: Leonie van Breda.

Alle aspecten die de organisatie aangaan en schooloverstijgend zijn, worden afgehandeld door het College van Bestuur.

Het bestuurskantoor is bereikbaar op nummer 06 21712550 en via mail bestuurskantoor@spoz.nl. Op schoolniveau zijn de directeuren verantwoordelijk voor de organisatie. Zij zijn verantwoordelijk voor het primaire proces op school, de kinderen, ouders en teamleden en alle school-organisatorische aspecten.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het functioneren van de organisatie in het algemeen en het College van Bestuur in het bijzonder. De Raad van Toezicht is belast met het goedkeuren van de begroting, het jaarverslag (inclusief het bestuursverslag en jaarrekening) en het strategisch beleid. Daarnaast vervult de Raad van Toezicht het werkgeverschap ten opzichte van het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht heeft, om voldoende toezicht te kunnen garanderen, gekozen om de volgende beleidsterreinen te gaan bezetten:
 • Personeel
 • Huisvesting
 • Financiën
 • Identiteit
 • Onderwijs
 • Juridisch

Om invulling aan haar rol te geven, komt de Raad van Toezicht minimaal vijf keer per jaar bij elkaar en wordt tijdens deze vergaderingen door middel van managementrapportages geïnformeerd over van het functioneren van de organisatie. De Raad van Toezicht bestaat uit personen met een diversiteit aan deskundigheden. Eén lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op basis van een bindende voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR).

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:
 • de heer Remco van Dessel (voorzitter)
 • de heer Cees Evers
 • Mevrouw Emmelie Melaard 
 • Mevrouw Adriënne van Geel
 • de heer Ivo Witte
 • de heer Peter van Heusden

  De Raad van Toezicht heeft een eigen emailadres waarop u ze kunt benaderen: rvt@spoz.nl

GMR

Ieder schooljaar vergadert de GMR 5 tot 6 keer op een avond over algemene zaken binnen onze stichting.Deze vergaderingen zijn openbaar (m.u.v. vertrouwelijke onderwerpen). Wanneer u hiervoor belangstelling heeft, kunt u mailen naar GMR@spoz.nl.

Contact met SPOZ

Bestuurskantoor: 
Molenstraat 170A
4881GG  Zundert

Postadres:
Postbus 163
4880 AD  Zundert

T 06 -21 71 25 50
E bestuurskantoor@spoz.nl

Onze basisscholen


U bent van harte welkom op onze basisscholen in de gemeente Zundert.

© 2024 SPOZ Actilus webdesign