Downloads

Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat ouders of wettelijk vertegenwoordigers, dan wel een medewerker van de school een klacht hebben over het gedrag of een beslissing, dan wel het nalaten van gedrag of het niet nemen van een beslissing door een leerkracht, de directie, de bestuurder of andere bij de school betrokken personen.

Om deze ouders en medewerkers een mogelijkheid te geven te worden gehoord heeft SPOZ een klachtenregeling welke van toepassing is voor iedere school van SPOZ.

Bekijk hier het volledige document

Klokkenluidersregeling

SPOZ vindt het van groot belang dat haar medewerkers en ouders van leerlingen op een veilige manier (ernstige) misstanden binnen onze stichting aan de orde kunnen stellen.

Deze regeling geeft hier de mogelijkheid toe.

Bekijk hier het volledige document

Vakantierooster

Bekijk hier het vakantierooster en vrije dagen 2021 - 2022

Protocol kindermishandeling

Scholen zijn bij uitstek plaatsen waar (een vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling gesignaleerd kan worden. Leerkrachten brengen veel tijd met de kinderen door, hebben een vertrouwensrelatie met hen opgebouwd en kunnen een belangrijke signaalfunctie vervullen.

Het protocol dat SPOZ hanteert is hier te lezen

Protocol time-out

Wanneer een leerling ernstig ongewenst gedrag vertoont, waarbij psychisch en/of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht, kan de school de leerling daarvoor een officiële straf geven.

Het protocol dat SPOZ hanteert is hier te lezen

Jaarstukken 2019

De Jaarstukken 2019 zijn hier te lezen

Jaarstukken 2020

De jaarstukken 2020 zijn hier te vinden.

Strategisch beleidsplan 2019-2023

In ons strategisch beleidsplan "SPOZ-trots worden, zijn en blijven" worden de koers en de doelstellingen van onze stichting voor de jaren 2019-2023 beschreven.

Het plan is hier te lezen

Gedragscode IBP en Digitale Media

Deze handreiking is de praktische invulling van het door Stichting Primair Onderwijs Zundert (SPOZ) geformuleerde beleid op het gebied van informatiebeveiliging en privacy (IBP).

De gedragscode is hier te lezen.

Veiligheidsplan

Een veilige leer- en werkomgeving vinden we belangrijk, zowel in als rondom onze scholen. Hiervoor hebben we een veiligheidsplan opgesteld.

Het veiligheidsplan is hier te lezen.

Protocol medisch handelen

Dit protocol beschrijft de verschillende situaties die zich op school voor kunnen doen en welke handelingen hier wel of niet bij worden uitgevoerd. 

Het protocol is hier te lezen.

Managementstatuut SPOZ

Het managementstatuut van SPOZ is hier te vinden.

GMR Reglement SPOZ

Het GMR-reglement van SPOZ is hier te vinden.

Medezeggenschapsstatuut SPOZ

Het medezeggenschapsstatuut van SPOZ is hier te vinden.

Beleidsplan hoogbegaafdheid

Klik hier voor ons bovenschools beleidsplan Hoogbegaafdheid.

Anti-pestprotocol SPOZ

Het anti-pestprotocol van SPOZ is hier te vinden.

Contact met SPOZ

Bestuurskantoor: 
Molenstraat 170A
4881GG  Zundert

Postadres:
Postbus 163
4880 AD  Zundert

T 06 -21 71 25 50
E bestuurskantoor@spoz.nl

Onze basisscholen


U bent van harte welkom op onze basisscholen in de gemeente Zundert.

© 2019 SPOZ Actilus webdesign